Τρόφιμα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης – Foodstuff and other supplies

Since 2015 we have supplies in big numbers. The last years less and less. The needs are not less, so we still try to get donations to fulfill the basic needs of refugees in Thessaloniki.


Από το 2015 και μέχρι το τέλος του 2017 οι προμήθειες μας ήταν επαρκείς. Το τελευταίο διάστημα δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες που υπάρχουν. Για αυτό προσπαθούμε διαρκώς να βρούμε αρκετές δωρεές για τις βασικές ανάγκες των προσφύγων στη Θεσσαλονίκη. 

Σχόλια