Διδάσκοντας, μαθαίνοντας, δημιουργώντας… – Teaching, learning, creating…

Since the eviction of Idomeni camp we tried to help refugees in their daily life. One way to do this has always been to give them lessons in English and Greek. People from Syria also gave Arabic lessons to interested Greek people. For the lessons as well as the recreational activities we need material, bought with donations.

Από την εκκένωση του καμπ της Ειδομένης και μετά προσπαθήσαμε να στηρίξουμε τους πρόσφυγες στην καθημερινή τους ζωή. Ένας τρόπος για να το πετύχουμε αυτό ήταν τα μαθήματα ελληνικών και αγγλικών. Πρόσφυγες επίσης από τη Συρία δίδασκαν αραβικά σε Έλληνες που έδειχναν ενδιαφέρον να μάθουν τη γλώσσα. Για τα μαθήματα καθώς και για τη δημιουργική απασχόληση χρειαζόμασταν υλικά που αγοράστηκαν από δωρεές.


Σχόλια